13 de març 2013

0 Padrons de Llívia

ELS PADRONS DE LLÍVIA


Els padrons, cens, llistats de poblacions els podem trobar en les caixes inventariades com VIII.1, VIII.2.
En general aquests padrons no presenten una forma única de presentació de les dades, però podem fer grups de semblança :

A Llívia podem consultar els llistats d'habitants, cens i padrons dels anys:
1812 ; 1818 ; 1819 ; 1824 ; 1827 ; 1828 ; 1829 ; 1830 ; 1831; 1835; 1842; 1845; 1846 ; 1853 ; 1883; 1884....fins 1919

El padró de 1812, de fet està definit en el mateix document com un ―Llistat de la gent que compren la vila de Llívia‖.

Només hi consta el nom del cap de família , i el número de persones que pertanyen a aquest nucli familiar, desglossat en homes i dones.

En el de 1818 denominat ― Empadronamiento de todos los vecinos de la vila i Baylia de Llívia con especificación de sus clases y condiciones‖

En aquest hi figura el nom del cap de família , la classe (ofici) i la condició (solter, casat o vidu).

En el de 1819 posa ‖Padrón de la villa de Llívia que tienen casa abierta‖.
En aquest hi figura :
- El nom del carrer i el número.
- Noms dels veïns amb casa oberta.
- Classes , però en molts pocs casos hi ha alguna anotació.

El de 1824 diu ―Padrón del vecindario de la villa i Baylia de Llívia‖.
Les dades que consten són :
- Classes – Ofici del cap de família i darrera d’aquest posa dona, fills, filles i les persones que hi treballen o conviuen en aquest nucli familiar.
- Noms ( Onomàstic de pila i Cognom , la dona hi figura amb el cognom del marit).
- Número de vecinos / almas.

Després torna a canviar el format i tenim el Padró de 1842 , datat el 26 de febrer de 1842. Està signat per Buenaventura Salsas, com a secretari de l'Ajuntament.:
- Nom del cap de família.
- Noms dels homes i dones.
- Edat .
- Estat civil .
- Ofici .
- Residència, anys que porten vivint a Llívia i el seu origen.

Després  tenim una copia del Resum del Padró dels anys 1844 i 1845. Aquest ens dona referència sobre el total de la població , el número d'homes menors de 18 anys, els homes entre 18 i 25 anys i els homes de més de 25 anys. Les dones tenen un total , no hi ha cap desglossament per edats .

Amb posterioritat amb aquest ja tenim el de 1846, comparteix llibre amb el de l'any 1842 però està incomplet.

El de 1853 ― PADRON GENERAL VILA DE LLÍVIA AÑO DE 1853 correspon a un llibre enquadernat amb tapa dura i amb 180 folis , algunes en blanc , el seu estat de conservació és bo ; en aquest les dades que trobarem són :

Carrer
- Nom i Cognom
- Edat
- Estat Civil
- Naturalesa
- Destino u ocupació
- Temps de Residència
- Observacions

El Padró corresponen a l’any 1883, com la resta fins 1919 , tenen tots el mateix format i el seu títol és :‖ Copia del Padrón de cédulas personales para el año de 1883-84 de Llívia‖.

Les dades que compren són:

- Nom i Cognoms;
- Edat ;
- Naturalesa/ Poble/Província Estat
- Professió

Señas de su habitación‖ / Carrer i número
- ―Contribución directa sin recargos que pagan , sueldo o asignación que disfrutan y alquiler que pagan‖ .
- ―Clase de la Cédula que corresponde , importe de la misma , recargo y total de ella ―.


(Els Padrons de Llívia forma part del treball realitzat per mi "Llívia, societat i població al segle XIX"
 

Arkheia Copyright © 2013 - |- Blog by Cornell - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates